USDP là gì? Nghĩa của từ usdp

USDP là gì?

USDP“Under Secretary of Defense for Policy” trong tiếng Anh.

USDP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USDP“Under Secretary of Defense for Policy”.

Under Secretary of Defense for Policy: Dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng về Chính sách.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USDP

USDP có nghĩa “Under Secretary of Defense for Policy”, dịch sang tiếng Việt là “Dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng về Chính sách”.