USGS là gì? Nghĩa của từ usgs

USGS là gì?

USGS“United States Geological Survey” trong tiếng Anh.

USGS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USGS“United States Geological Survey”.

United States Geological Survey: Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USGS

USGS có nghĩa “United States Geological Survey”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ”.