USIA là gì? Nghĩa của từ usia

USIA là gì?

USIA“United States Information Agency” trong tiếng Anh.

USIA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USIA“United States Information Agency”.

United States Information Agency: Cơ quan Thông tin Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USIA

USIA có nghĩa “United States Information Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Thông tin Hoa Kỳ”.