USNB là gì? Nghĩa của từ usnb

USNB là gì?

USNB“United States Naval Base” trong tiếng Anh.

USNB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USNB“United States Naval Base”.

United States Naval Base: Căn cứ Hải quân Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USNB

USNB có nghĩa “United States Naval Base”, dịch sang tiếng Việt là “Căn cứ Hải quân Hoa Kỳ”.