USNI là gì? Nghĩa của từ usni

USNI là gì?

USNI“United States Naval Institute” trong tiếng Anh.

USNI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USNI“United States Naval Institute”.

United States Naval Institute: Viện Hải quân Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USNI

USNI có nghĩa “United States Naval Institute”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Hải quân Hoa Kỳ”.