USNP là gì? Nghĩa của từ usnp

USNP là gì?

USNP“United States Newspaper Program” trong tiếng Anh.

USNP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USNP“United States Newspaper Program”.

United States Newspaper Program: Chương trình Báo Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USNP

USNP có nghĩa “United States Newspaper Program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình Báo Hoa Kỳ”.