USNZ là gì? Nghĩa của từ usnz

USNZ là gì?

USNZ“University Sport New Zealand” trong tiếng Anh.

USNZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USNZ“University Sport New Zealand”.

University Sport New Zealand: Đại học Thể thao New Zealand.

Giải thích ý nghĩa của USNZ

USNZ có nghĩa “University Sport New Zealand”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Thể thao New Zealand”.