USPS là gì? Nghĩa của từ usps

USPS là gì?

USPS“United States Postal Service” trong tiếng Anh.

USPS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USPS“United States Postal Service”.

United States Postal Service: Bưu chính Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USPS

USPS có nghĩa “United States Postal Service”, dịch sang tiếng Việt là “Bưu chính Hoa Kỳ”.