USSR là gì? Nghĩa của từ ussr

USSR là gì?

USSR“Union of Soviet Socialist Republics” trong tiếng Anh.

USSR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USSR“Union of Soviet Socialist Republics”.

Union of Soviet Socialist Republics: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.

Giải thích ý nghĩa của USSR

USSR có nghĩa “Union of Soviet Socialist Republics”, dịch sang tiếng Việt là “Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết”.