USTRANSCOM là gì? Nghĩa của từ ustranscom

USTRANSCOM là gì?

USTRANSCOM“United States Transportation Command” trong tiếng Anh.

USTRANSCOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USTRANSCOM“United States Transportation Command”.

United States Transportation Command: Bộ chỉ huy Giao thông vận tải Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USTRANSCOM

USTRANSCOM có nghĩa “United States Transportation Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ chỉ huy Giao thông vận tải Hoa Kỳ”.