USWNT là gì? Nghĩa của từ uswnt

USWNT là gì?

USWNT“United States women's national soccer team” trong tiếng Anh.

USWNT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USWNT“United States women's national soccer team”.

United States women's national soccer team: Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USWNT

USWNT có nghĩa “United States women's national soccer team”, dịch sang tiếng Việt là “Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Hoa Kỳ”.