UT là gì? Nghĩa của từ ut

UT là gì?

UT“Ung thư” trong tiếng Việt, “Universal Time” trong tiếng Anh.

UT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UT“Ung thư”, “Universal Time”.

Ung thư.

Universal Time: Giờ quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của UT

VIỆT NGỮ.

UT có nghĩa “Ung thư” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

UT có nghĩa “Universal Time”, dịch sang tiếng Việt là “Giờ quốc tế”.