UTOP là gì? Nghĩa của từ utop

UTOP là gì?

UTOP“Unprotected transient overpower” trong tiếng Anh.

UTOP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UTOP“Unprotected transient overpower”.

Unprotected transient overpower: Chế ngự thoáng qua không được bảo vệ.
tai nạn hạt nhân.

Giải thích ý nghĩa của UTOP

UTOP có nghĩa “Unprotected transient overpower”, dịch sang tiếng Việt là “Chế ngự thoáng qua không được bảo vệ”.