UTS là gì? Nghĩa của từ uts

UTS là gì?

UTS“Unicode Technical Standard” trong tiếng Anh.

UTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UTS“Unicode Technical Standard”.

Unicode Technical Standard: Tiêu chuẩn kỹ thuật Unicode.

Một số kiểu UTS viết tắt khác:

Universal Time-Sharing System: Hệ thống chia sẻ thời gian chung.

Under The Skin: Dưới da.

University of Technology Sydney: Đại học Công nghệ Sydney (Úc).

Unified Thread Standard: Tiêu chuẩn chuỗi thống nhất.

Ultimate tensile strength: Độ bền kéo.

University of Toronto Schools: Trường Đại học Toronto.

Giải thích ý nghĩa của UTS

UTS có nghĩa “Unicode Technical Standard”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêu chuẩn kỹ thuật Unicode”.