UVM là gì? Nghĩa của từ uvm

UVM là gì?

UVM“Universal Verification Methodology” trong tiếng Anh.

UVM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UVM“Universal Verification Methodology”.

Universal Verification Methodology: Phương pháp xác minh phổ quát.

Một số kiểu UVM viết tắt khác:

Universidad del Valle de México: Universidad del Valle de México.

University of Vermont: Đại học Vermont.
từ tên Latin của Universitas Viridis Montis - "Đại học của Dãy núi Xanh".

Giải thích ý nghĩa của UVM

UVM có nghĩa “Universal Verification Methodology”, dịch sang tiếng Việt là “Phương pháp xác minh phổ quát”.