UWO là gì? Nghĩa của từ uwo

UWO là gì?

UWO“University of Western Ontario” trong tiếng Anh.

UWO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UWO“University of Western Ontario”.

University of Western Ontario: Đại học Western Ontario.

Giải thích ý nghĩa của UWO

UWO có nghĩa “University of Western Ontario”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Western Ontario”.