UWU là gì? Nghĩa của từ uwu

UWU là gì?

UWU“Gương mặt dễ thương” trong tiếng Việt, “United Workers Union” trong tiếng Anh.

UWU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UWU“Gương mặt dễ thương”, “United Workers Union”.

Gương mặt dễ thương.

United Workers Union: Liên hiệp Công nhân Liên hiệp.

Một số kiểu UWU viết tắt khác:

Uva Wellassa University: Đại học Uva Wellassa.

Ayere language: Ngôn ngữ Ayere.

Giải thích ý nghĩa của UWU

VIỆT NGỮ.

UWU có nghĩa “Gương mặt dễ thương” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

UWU có nghĩa “United Workers Union”, dịch sang tiếng Việt là “Liên hiệp Công nhân Liên hiệp”.