UXO là gì? Nghĩa của từ uxo

UXO là gì?

UXO“Unexploded ordnance” trong tiếng Anh.

UXO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UXO“Unexploded ordnance”.

Unexploded ordnance: Bom mìn chưa nổ.

Giải thích ý nghĩa của UXO

UXO có nghĩa “Unexploded ordnance”, dịch sang tiếng Việt là “Bom mìn chưa nổ”.