V&V là gì? Nghĩa của từ v&v

V&V là gì?

V&V“Verification & Validation” trong tiếng Anh.

V&V là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng V&V“Verification & Validation”.

Verification & Validation: Xác minh & Xác thực.

Giải thích ý nghĩa của V&V

V&V có nghĩa “Verification & Validation”, dịch sang tiếng Việt là “Xác minh & Xác thực”.