VAC là gì? Nghĩa của từ vac

VAC là gì?

VAC“Vườn Ao Chuồng” trong tiếng Việt, “Vacuum Assisted Closure” trong tiếng Anh.

VAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VAC“Vườn Ao Chuồng”, “Vacuum Assisted Closure”.

Vườn Ao Chuồng.

Vacuum Assisted Closure: Đóng chân không hỗ trợ.

Một số kiểu VAC viết tắt khác:

Valve Anti-Cheat: Van chống gian lận.

Giải thích ý nghĩa của VAC

VIỆT NGỮ.

VAC có nghĩa “Vườn Ao Chuồng” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

VAC có nghĩa “Vacuum Assisted Closure”, dịch sang tiếng Việt là “Đóng chân không hỗ trợ”.