VACIS là gì? Nghĩa của từ vacis

VACIS là gì?

VACIS“Victorian Ambulance Clinical Information System” trong tiếng Anh.

VACIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VACIS“Victorian Ambulance Clinical Information System”.

Victorian Ambulance Clinical Information System: Hệ thống Thông tin Lâm sàng về Xe cứu thương Victoria.

Một số kiểu VACIS viết tắt khác:

Vehicle And Container Inspection System: Hệ thống kiểm tra phương tiện và container.

Giải thích ý nghĩa của VACIS

VACIS có nghĩa “Victorian Ambulance Clinical Information System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống Thông tin Lâm sàng về Xe cứu thương Victoria”.