VACUUM là gì? Nghĩa của từ vacuum

VACUUM là gì?

VACUUM“Valid Accurate Consistent Uniform Unified Model” trong tiếng Anh.

VACUUM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VACUUM“Valid Accurate Consistent Uniform Unified Model”.

Valid Accurate Consistent Uniform Unified Model: Hợp lệ chính xác nhất quán nhất quán mô hình hợp nhất.

Giải thích ý nghĩa của VACUUM

VACUUM có nghĩa “Valid Accurate Consistent Uniform Unified Model”, dịch sang tiếng Việt là “Hợp lệ chính xác nhất quán nhất quán mô hình hợp nhất”.