VAPP là gì? Nghĩa của từ vapp

VAPP là gì?

VAPP“Vaccine-Associated Paralytic Poliomyelitis” trong tiếng Anh.

VAPP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VAPP“Vaccine-Associated Paralytic Poliomyelitis”.

Vaccine-Associated Paralytic Poliomyelitis: Bệnh bại liệt liên quan đến vắc xin.

Một số kiểu VAPP viết tắt khác:

Violence Against Persons Prohibition: Cấm bạo lực đối với người.

Giải thích ý nghĩa của VAPP

VAPP có nghĩa “Vaccine-Associated Paralytic Poliomyelitis”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh bại liệt liên quan đến vắc xin”.