VC là gì? Nghĩa của từ vc

VC là gì?

VC“Saint Vincent and the Grenadines” trong tiếng Anh.

VC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VC“Saint Vincent and the Grenadines”.

Saint Vincent and the Grenadines: Saint Vincent and the Grenadines.
mã quốc gia FIPS 10-4, mã ISO 3166.

Một số kiểu VC viết tắt khác:

Victoria Cross: Victoria Cross.

Giải thích ý nghĩa của VC

VC có nghĩa “Saint Vincent and the Grenadines”, dịch sang tiếng Việt là “Saint Vincent and the Grenadines”.