VCK là gì? Nghĩa của từ vck

VCK là gì?

VCK“Vòng chung kết” trong tiếng Việt.

VCK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VCK“Vòng chung kết”.

Vòng chung kết.

Giải thích ý nghĩa của VCK

VCK có nghĩa “Vòng chung kết” trong tiếng Việt.