VCL là gì? Nghĩa của từ vcl

VCL là gì?

VCL“Visual Component Library” trong tiếng Anh.

VCL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VCL“Visual Component Library”.

Visual Component Library: Thư viện thành phần trực quan.
Tên một phần mềm trên máy tính, liên quan đến giao diện người dùng.

Một số kiểu VCL viết tắt khác:

Chu Lai Airport: Sân bay Chu Lai.
Tên một sân bay tại tỉnh Quảng Nam, Việt Nam với mã sân bay là VCL.

Express surprise in Vietnamese language: Thể hiện sự ngạc nhiên bằng tiếng Việt.
Từ này được cho là một từ không đẹp và mang nghĩa thô tục trong cái cách nói chuyện.

Giải thích ý nghĩa của VCL

VCL có nghĩa “Visual Component Library”, dịch sang tiếng Việt là “Thư viện thành phần trực quan”.