VCOFS là gì? Nghĩa của từ vcofs

VCOFS là gì?

VCOFS“Vice Chief of Staff” trong tiếng Anh.

VCOFS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VCOFS“Vice Chief of Staff”.

Vice Chief of Staff: Tham mưu phó.

Giải thích ý nghĩa của VCOFS

VCOFS có nghĩa “Vice Chief of Staff”, dịch sang tiếng Việt là “Tham mưu phó”.