VĐ là gì? Nghĩa của từ vđ

VĐ là gì?

“Vô địch” trong tiếng Việt.

VĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng “Vô địch”.

Vô địch.

Giải thích ý nghĩa của VĐ

có nghĩa “Vô địch” trong tiếng Việt.