VDD là gì? Nghĩa của từ vdd

VDD là gì?

VDD“Value-Driven Design” trong tiếng Anh.

VDD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VDD“Value-Driven Design”.

Value-Driven Design: Thiết kế theo định hướng giá trị.

Một số kiểu VDD viết tắt khác:

Voronoi Deformation Density: Mật độ biến dạng Voronoi.

Veterinary Drugs Directorate: Cục thuốc thú y.

Verhaert Design and Development: Thiết kế và phát triển Verhaert.

Virtual Device Driver: Trình điều khiển thiết bị ảo.

Giải thích ý nghĩa của VDD

VDD có nghĩa “Value-Driven Design”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết kế theo định hướng giá trị”.