VDFS là gì? Nghĩa của từ vdfs

VDFS là gì?

VDFS“VisualSVN Distributed File System” trong tiếng Anh.

VDFS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VDFS“VisualSVN Distributed File System”.

VisualSVN Distributed File System: Hệ thống tệp phân tán VisualSVN.

Giải thích ý nghĩa của VDFS

VDFS có nghĩa “VisualSVN Distributed File System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống tệp phân tán VisualSVN”.