VDMOS là gì? Nghĩa của từ vdmos

VDMOS là gì?

VDMOS“Vertical Double-diffused MOS transistor” trong tiếng Anh.

VDMOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VDMOS“Vertical Double-diffused MOS transistor”.

Vertical Double-diffused MOS transistor: Bóng bán dẫn MOS khuếch tán kép theo chiều dọc.

Giải thích ý nghĩa của VDMOS

VDMOS có nghĩa “Vertical Double-diffused MOS transistor”, dịch sang tiếng Việt là “Bóng bán dẫn MOS khuếch tán kép theo chiều dọc”.