VDOT là gì? Nghĩa của từ vdot

VDOT là gì?

VDOT“Virginia Department of Transportation” trong tiếng Anh.

VDOT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VDOT“Virginia Department of Transportation”.

Virginia Department of Transportation: Sở Giao thông Vận tải Virginia.

Giải thích ý nghĩa của VDOT

VDOT có nghĩa “Virginia Department of Transportation”, dịch sang tiếng Việt là “Sở Giao thông Vận tải Virginia”.