VĐV là gì? Nghĩa của từ vđv

VĐV là gì?

VĐV“Vận động viên” trong tiếng Việt.

VĐV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VĐV“Vận động viên”.

Vận động viên.

Giải thích ý nghĩa của VĐV

VĐV có nghĩa “Vận động viên” trong tiếng Việt.