VEB là gì? Nghĩa của từ veb

VEB là gì?

VEB“Venezuelan bolívar” trong tiếng Anh.

VEB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VEB“Venezuelan bolívar”.

Venezuelan bolívar: Bolívar Venezuela.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của VEB

VEB có nghĩa “Venezuelan bolívar”, dịch sang tiếng Việt là “Bolívar Venezuela”.