VEEGA là gì? Nghĩa của từ veega

VEEGA là gì?

VEEGA“Venus Earth Earth Gravity Assist” trong tiếng Anh.

VEEGA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VEEGA“Venus Earth Earth Gravity Assist”.

Venus Earth Earth Gravity Assist: Sao Kim Trái đất Trái đất Hỗ trợ Trọng lực.

Giải thích ý nghĩa của VEEGA

VEEGA có nghĩa “Venus Earth Earth Gravity Assist”, dịch sang tiếng Việt là “Sao Kim Trái đất Trái đất Hỗ trợ Trọng lực”.