VEN là gì? Nghĩa của từ ven

VEN là gì?

VEN“Venezuela” trong tiếng Anh.

VEN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VEN“Venezuela”.

Venezuela: Venezuela.
ISO 3166 bát quái.

Một số kiểu VEN viết tắt khác:

Venda language: Ngôn ngữ Venda.
mã ISO 639-2: ven.

Giải thích ý nghĩa của VEN

VEN có nghĩa “Venezuela”, dịch sang tiếng Việt là “Venezuela”.