VERITAS là gì? Nghĩa của từ veritas

VERITAS là gì?

VERITAS“Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System” trong tiếng Anh.

VERITAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VERITAS“Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System”.

Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System: Hệ thống mảng kính viễn vọng hình ảnh bức xạ rất năng lượng.

Giải thích ý nghĩa của VERITAS

VERITAS có nghĩa “Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống mảng kính viễn vọng hình ảnh bức xạ rất năng lượng”.