VET là gì? Nghĩa của từ vet

VET là gì?

VET“Veterinary” trong tiếng Anh.

VET là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VET“Veterinary”.

Veterinary: Thú y.

Một số kiểu VET viết tắt khác:

Venezuelan Standard Time: Giờ chuẩn Venezuela.

Vocational Education and Training: Giáo dục và đào tạo nghề.

Giải thích ý nghĩa của VET

VET có nghĩa “Veterinary”, dịch sang tiếng Việt là “Thú y”.