VFA là gì? Nghĩa của từ vfa

VFA là gì?

VFA“Victorian Football Association” trong tiếng Anh.

VFA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VFA“Victorian Football Association”.

Victorian Football Association: Hiệp hội bóng đá Victoria.
giải bóng đá quy tắc lịch sử của Úc.

Một số kiểu VFA viết tắt khác:

Volatile Fatty Acid: Axit béo dễ bay hơi.

Giải thích ý nghĩa của VFA

VFA có nghĩa “Victorian Football Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội bóng đá Victoria”.