VFM là gì? Nghĩa của từ vfm

VFM là gì?

VFM“Value For Money” trong tiếng Anh.

VFM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VFM“Value For Money”.

Value For Money: Giá trị của đồng tiền.

Giải thích ý nghĩa của VFM

VFM có nghĩa “Value For Money”, dịch sang tiếng Việt là “Giá trị của đồng tiền”.