VH1 là gì? Nghĩa của từ vh1

VH1 là gì?

VH1“Video Hits One” trong tiếng Anh.

VH1 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VH1“Video Hits One”.

Video Hits One: Video lượt truy cập một.

Giải thích ý nghĩa của VH1

VH1 có nghĩa “Video Hits One”, dịch sang tiếng Việt là “Video lượt truy cập một”.