VHF là gì? Nghĩa của từ vhf

VHF là gì?

VHF“Very High Frequency” trong tiếng Anh.

VHF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VHF“Very High Frequency”.

Very High Frequency: Tần số rất cao.

Giải thích ý nghĩa của VHF

VHF có nghĩa “Very High Frequency”, dịch sang tiếng Việt là “Tần số rất cao”.