VHGDTNTN là gì? Nghĩa của từ vhgdtntn

VHGDTNTN là gì?

VHGDTNTN“Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên” trong tiếng Việt.

VHGDTNTN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VHGDTNTN“Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên”.

Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.

Giải thích ý nghĩa của VHGDTNTN

VHGDTNTN có nghĩa “Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên” trong tiếng Việt.