VHTT là gì? Nghĩa của từ vhtt

VHTT là gì?

VHTT“Văn hóa Thông tin” trong tiếng Việt.

VHTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VHTT“Văn hóa Thông tin”.

Văn hóa Thông tin.

Giải thích ý nghĩa của VHTT

VHTT có nghĩa “Văn hóa Thông tin” trong tiếng Việt.