VIC là gì? Nghĩa của từ vic

VIC là gì?

VIC“Victoria, Australia” trong tiếng Anh.

VIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VIC“Victoria, Australia”.

Victoria, Australia: Victoria, Úc.
ký hiệu bưu chính.

Một số kiểu VIC viết tắt khác:

Video Interface Chip: Chip giao diện video.

Virginia Intermont College: Cao đẳng Virginia Intermont.

Giải thích ý nghĩa của VIC

VIC có nghĩa “Victoria, Australia”, dịch sang tiếng Việt là “Victoria, Úc”.