VII là gì? Nghĩa của từ vii

VII là gì?

VII“7” trong tiếng Anh.

VII là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VII“7”.

7: 7.
bằng chữ số La Mã.

Giải thích ý nghĩa của VII

VII có nghĩa “7”, dịch sang tiếng Việt là “7”.