VIS là gì? Nghĩa của từ vis

VIS là gì?

VIS“Vavoua International School” trong tiếng Anh.

VIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VIS“Vavoua International School”.

Vavoua International School: Trường Quốc tế Vavoua.

Một số kiểu VIS viết tắt khác:

Vienna Independent Shorts: Quần short độc lập Vienna.

Viewable Image Size: Kích thước hình ảnh có thể xem được.

Visual Instruction Set: Bộ hướng dẫn bằng hình ảnh.

Giải thích ý nghĩa của VIS

VIS có nghĩa “Vavoua International School”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Quốc tế Vavoua”.