VIZ là gì? Nghĩa của từ viz

VIZ là gì?

VIZ“Namely” trong tiếng Anh.

VIZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VIZ“Namely”.

Namely: Cụ thể là.
Từ này thường xuất hiện dưới kiểu viết "viz.", nó được cho là có nguồn gốc tiếng Latin của "videre licet"(hay "videlicet") tương đương với từ tiếng Anh "it is permitted to see" (nó được cho phép nhìn).

Một số kiểu VIZ viết tắt khác:

VIZ Media.
Tên một công ty xuất bản, phân phối manga và anime của Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của VIZ

VIZ có nghĩa “Namely”, dịch sang tiếng Việt là “Cụ thể là”.

Đồng nghĩa với các từ trong tiếng Anh sau "namely" (cụ thể là), "that is to say" (đó là để nói), "which is" (nó là), or "as follows" (như sau).