VJ là gì? Nghĩa của từ vj

VJ là gì?

VJ“Video Jockey” trong tiếng Anh.

VJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VJ“Video Jockey”.

Video Jockey: Bộ phim nài ngựa.

Giải thích ý nghĩa của VJ

VJ có nghĩa “Video Jockey”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ phim nài ngựa”.