VKSND là gì? Nghĩa của từ vksnd

VKSND là gì?

VKSND“Viện kiểm sát nhân dân” trong tiếng Việt.

VKSND là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VKSND“Viện kiểm sát nhân dân”.

Viện kiểm sát nhân dân.

Giải thích ý nghĩa của VKSND

VKSND có nghĩa “Viện kiểm sát nhân dân” trong tiếng Việt.